معرفی سامانه

این سامانه بر اساس مدل و نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد طراحی و پیاده سازی گردیده و سه بخش اصلی این نظام را شامل می گردد.

این سه بخش در قالب سه ماژول ذیل در این سامانه پیاده سازی گردیده است :

  • ماژول برنامه ریزی
  • ماژول هزینه یابی
    • هزینه یابی مراکز فعالیت
    • هزینه یابی فعالیت ها
    • هزینه یابی برنامه ها
  • ماژول مدیریت عملکرد

خلاصه مطلب :
طراحی و پیاده سازی ساماه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد مطابق با نظام مربوطه

تاریخ درج مطلب : 21 آذر 1397

نوع محتوا: محصولات حوزه سازمانی